Deklaracja dostępności witryny Fundacji Wspierania Dialogu "Rozmawiajmy": rozmawiajmy.org

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 19.05.2022

Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2022

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Błędy dostępności witryny są systematycznie monitorowane i zgłaszane do twórcy witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorkę ds. dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z jej autorem, panem Maciejem Mrozem adres poczty elektronicznej: mroz.maciek@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc do firmy na numer telefonu: 501 114 899.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie zawartości zakładki.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy” prowadzi działalność w prywatnym mieszkaniu. Nie udostępnia swojej siedziby dla osób z zewnątrz.

Jednocześnie Fundacja podejmuje działania w kooperacji z instytucjami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Wybierając miejsca organizacji wydarzeń (takich jak debaty, warsztaty) stara się poszukiwać miejsc pozbawionych barier architektonicznych.

W przypadku organizacji wydarzeń Fundacja jest otwarta na zgłaszane różne potrzeby uczestników

Scroll to Top